خدمات

تخلیه چاه

انجام خدمات تخلیه چاه با کادری مجرب

تشخیص ترکیدگی لوله با دستگاه

تشخیص ترکیدگی لوله و ترمیم با دستگاه

انجام خدمات تخلیه چاه با کادری مجرب

لوله باز کنی

انجام خدمات لوله بازکنی با کادری مجرب

حفاری چاه

انجام خدمات حفاری چاه با کادری مجرب

تاسیساتی

انجام خدمات تاسیساتی با کادری مجرب

لایروبی چاه

لایروبی چاه

انجام خدمات تاسیساتی با کادری مجرب

خدمات سنگ فرش

خدمات سنگ فرش معابر

انجام خدمات تاسیساتی با کادری مجرب

خدمات خاکبرداری

خدمات خاکبرداری

انجام خدمات تاسیساتی با کادری مجرب